குறள் 1083
description

குறள் 1083

பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன் பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு. காமத்துப்பால > தகையணங்குறுத்தல் 109> குறள் 1083 | I neva knew the harbinger of …